Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 34 (Overlegfase)

Draaiboek voor de regelgeving

Doel en karakter van het overleg brengen mee dat het overleg zoveel mogelijk na de afronding van de voorbereiding van het wetsvoorstel dient plaats te vinden, dus na behandeling door de ministerraad. Dit geldt niet alleen voor het centrale, maar ook voor het sectorgewijs gevoerde overleg. Leidt het overleg tot belangrijke wijzigingen in het voorstel, dan zal het voorstel krachtens artikel 4 van het Reglement van orde voor de ministerraad wel opnieuw door de ministerraad dienen te worden behandeld. In verband met de positie van de Raad van State als het belangrijkste en laatste adviescollege van de regering voor de wetgeving dient het overleg plaats te vinden alvorens voorstellen aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden voorgelegd. Een en ander sluit overigens niet uit, dat reeds in een eerder stadium op informele basis met de organisaties van overheidspersoneel gesproken wordt over bepaalde beleidsvoornemens. Indien het gaat om regelgeving die afspraken uit een CAO vastlegt, dan zijn de organisaties van overheidspersoneel in alle gevallen al bij het onderwerp betrokken geweest. Dit betekent niet dat ten aanzien van de ontwerpregeling met hen geen overleg zou hoeven te worden gevoerd.

Laatst gewijzigd op: 4-12-2018