Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Bouwstenen voor de memorie van toelichting

Schrijfwijzer memorie van toelichting

Tabel Bouwstenen Memorie van toelichting
BouwstenenToelichting
A. Algemeen deel van de memorie van toelichting 
1. InleidingIn de inleidende paragraaf duid je kort (maximaal tien regels) aan wat de inhoud en noodzaak van het voorstel is.
2. ImplementatiewetgevingKorte beschrijving van de te implementeren internationale regeling, EU-richtlijn, verordening of andere bindende EU-rechtshandeling indien van toepassing.
3. Hoofdlijnen van het voorstelIn deze paragraaf geef je de probleembeschrijving en de beleidstheorie: de doelstellingen en noodzaak van de regeling (Ar 4.43, onder b). Deze paragraaf bevat een beschrijving van het geheel aan veronderstellingen en onderzoeks- resultaten waarop de conclusie kan worden gebaseerd dat de voorgestelde regeling het betrokken probleem oplost (beleidstheorie). Het gaat erom dat de achterliggende overwegingen, waaronder de overwogen varianten (Ar 4.43, onder b en IAK-vraag 5 Wat rechtvaardigt overheidsinterventie? en IAK-vraag 6 Wat is het beste instrument?) en de criteria die daarbij een rol hebben gespeeld, worden verhelderd.
4. Verhouding tot hoger rechtIn deze paragraaf geef je aan hoe het voorstel past binnen de kaders van het hogere recht (Ar 4.43, onder b).
5. Verhouding tot nationale wetgevingIn deze paragraaf duid je aan hoe het voorstel past binnen het geldende rechtssysteem en binnen eventuele in voorbereiding zijnde regelingen (Ar 4.43, onder f).
6. Gevolgen (m.u.v. financiële gevolgen)In deze paragraaf duid je de belangrijkste (niet-financiële) gevolgen aan, zoals de gewenste effecten en de te verwachten neveneffecten van de regeling (zie IAK-vraag 6 Wat is het beste instrument?).
7. UitvoeringIn deze paragraaf duid je aan welke uitvoeringsaspecten van de regeling er zijn (Ar 4.43, onder c).
8. Toezicht en handhavingIn deze paragraaf duid je aan op welke wijze het toezicht op de naleving en de handhaving is ingericht (Ar 5.35 e.v.).
9. Financiële gevolgenIn deze paragraaf duid je de financiële gevolgen en lasten van de regeling aan. Ook indien er geen financiële gevolgen zijn, moet dit duidelijk in de toelichting worden vermeld (Ar 4.45 en IAK-vraag 7 Wat zijn de gevolgen?).
10. EvaluatieIn deze paragraaf ga je – als je een evaluatiebepaling invoegt –, in op de voorgenomen wetsevaluatie (IAK-vraag  7  Wat zijn de gevolgen?, onderdeel 7.7 Evalueren en monitoren van beleid).
11. Advies en consultatieIn deze paragraaf ga je in op de uitgebrachte adviezen over het wetsvoorstel en de onderwerpen die bij de consultatie aan de orde zijn gekomen.
12. Overgangsrecht en inwerkingtredingIn deze paragraaf wordt ingegaan op het beoogde moment of momenten van inwerkingtreding, het overgangsrecht of de redenen om af te zien van overgangsrecht en overige zaken zoals voorlichting en communicatie over de invoering.
B. Artikelsgewijze toelichting

 

C. Bijlagen bij de toelichting- Transponeringstabellen bij bindende EU-rechtshandelingen (Ar 9.12)
- Andere bijlagen

Laatst gewijzigd op: 13-10-2020