Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

7 Wat zijn de gevolgen?

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Beleid, en wet- en regelgeving vertonen, naast beoogde gevolgen, vaak ook neveneffecten voor verschillende betrokkenen. Door deze ex ante (vooraf) goed in kaart te brengen, kun je een afgewogen beslissing nemen inzake voorgenomen regelgeving. De maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) kan hierbij een nuttig hulpmiddel zijn.

Soorten gevolgen

Nieuw beleid en regelgeving kan gevolgen hebben voor verschillende partijen:

Nieuw beleid en regelgeving kan ook gevolgen hebben voor bepaalde aspecten. Denk hierbij aan:

Afweging van de gevolgen

Op basis van de in kaart gebrachte gevolgen kun je nagaan of de gevolgen van je nieuwe beleid of wetgeving wenselijk zijn:

  • Hoe verhouden de baten van je voorstel zich tot de ongewenste neveneffecten van je beleid?
  • Hoe kunnen die neveneffecten voorkomen of verminderd worden?
  • Is het nodig om een alternatief voor het beleid te formuleren?
  • Wordt rekening gehouden met een eventuele voorbereidingstijd om ervoor te zorgen dat de regeling goed kan worden uitgevoerd?

Evaluatie en monitoring

In de evaluatieparagraaf geef je aan hoe het beleidsvoorstel wordt gemonitord en op welke wijze het beleidsvoorstel wordt geëvalueerd. Een evaluatieparagraaf is verplicht bij wets- of beleidsvoorstellen die tot een substantiële beleidswijziging leiden. Zie 7.7 Evalueren en monitoren van beleid.

Vaste Verandermomenten (VVM)

Met het oog op de voorbereidingstijd voor een effectieve uitvoering van wet- en regelgeving gelden er Vaste Verandermomenten (VVM) en een minimuminvoeringstermijn voor alle wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen. Deze verplichting is opgenomen in Ar 4.17.

Lees meer over VVM en de toepassing ervan bij 6.5 Beleid invoeren - Kabinetsstandpunt Vaste Verandermomenten.

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Aanwijzingen voor de regelgevingEisen aan de vormgeving van wet- en regelgeving en het proces waarin deze tot stand komen.
Bedrijfseffectentoets (inclusief regeldrukeffecten)Geeft aan hoe je de effecten van voorgenomen regelgeving op bedrijven in kaart brengt, voorkomt of zo beperkt mogelijk houdt.
Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingenNormen en toetspunten voor de kwaliteit van de interbestuurlijke verhoudingen bij beleid met een rol voor o.a. provincies en gemeenten.
Effecten op gendergelijkheidHandleiding om de aard en omvang van de effecten voor de gendergelijkheid in Nederland van voorgenomen beleid en regelgeving in kaart te brengen.
Effecten op ontwikkelingslandenHandleiding om de aard en omvang van de effecten op ontwikkelingslanden van voorgenomen beleid en regelgeving in kaart te brengen.
GrenseffectenLeidraad om rekening te houden met mogelijke grenseffecten, die kunnen ontstaan door verschillen in beleid en regelgeving met buurlanden
Handboek meting regeldrukkostenDeze handleiding geeft aan hoe je de regeldrukkosten van voorgenomen regelgeving voor bedrijven en burgers meet, beschrijft, voorkomt of zo beperkt mogelijk houdt.
Maat houden: doorberekenen van toelatings- en handhavingskostenToetsingskader voor de doorberekening van toelatings- en handhavingskosten aan particulieren genoemd in Ar 5.56.
MilieueffectentoetsToetst energiegebruik, mobiliteit, verbruik en beheer van de voorraden van grondstoffen, afvalstromen, emissies naar de lucht, bodem, oppervlaktewater en de beschikbare fysieke ruimte.
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)Instrument om de beoogde en niet-beoogde gevolgen van ontwerp-regelgeving voor de organisaties die met de uitvoering worden geconfronteerd in kaart te brengen.
Relevante toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstantiesToelichting
BZK administratieve lastenIndien burgers of professionals betrokken.
EZK bedrijfseffecten (inclusief regeldrukeffecten)Bedrijven betrokken? Voer een bedrijfseffectentoets uit.
FIN subsidies 
JenV rijksbrede wetgevingstoetsingInclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)

Laatst gewijzigd op: 13-7-2021