Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Subsidie

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Een subsidie is een aanspraak op financiële middelen die door een bestuursorgaan worden verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten, aldus artikel 4:21, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Subsidies zijn zinvol als de overheid bepaald gedrag of bepaalde activiteiten wil bevorderen die niet vanzelf tot stand komen omdat de (gepercipieerde) kosten te hoog zijn. De overheid kan door het verstrekken van een subsidie actoren over de streep krijgen. Het is wel van belang om vooraf te bekijken of de uitvoeringskosten van de subsidie niet te hoog zijn afgezet tegen de opbrengst. Ook moet rekening worden gehouden met het EU-recht.

Meer informatie

Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Aanwijzingen voor subsidieverstrekkingRijksbreed bindend kader voor de uitvoering en de verantwoording van alle rijkssubsidies en subsidies van zbo's.

Laatst gewijzigd op: 13-7-2021