Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Alternatieve geschillenbeslechting

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Alternatieve geschillenbeslechting is een middel om de rechtspleging te ontlasten. Daar waar de gewone rechtsgang veelal lange en kostbare procedures met zich meebrengen, zijn alternatieve geschilbeslechtende instrumenten veelal goedkoper en sneller. Het gaat niet om een alternatief voor de wetten en juridische procedures die er al zijn, maar om een aanvulling daarop.

In het geval van alternatieve geschillenbeslechting is de drempel om recht te zoeken doorgaans lager dan bij een gang naar de rechter.

Arbitrage
In het geval van arbitrage wordt een scheidsrechter bij de zaak betrokken (een arbiter). Arbitrage gaat ervan uit dat de betrokken partijen op basis van gelijkwaardigheid besluiten zich te onderwerpen aan geschilbeslechting.

Mediation
Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten of in een situatie waarin gerede kans op een geschil bestaat, waarbij een neutrale deskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun belangen tot een gezamenlijke oplossing te komen.

De onderscheidende elementen van mediation zijn:

  • vertrouwelijkheid
  • vrijwilligheid partijen
  • beslotenheid
  • de positie van de neutrale mediator (niet boven maar tussen partijen)
  • de aard van het mediation proces

Meer informatie 

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016