Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

3.6.6.a Nationale bepalingen, praktijken en situaties

Handleiding Wetgeving en Europa

In de loop der jaren hebben de lidstaten een hele reeks verweren bij het Hof ingeroepen teneinde de niet-nakoming van hun verplichtingen te rechtvaardigen. In het algemeen is het Hof echter vrij streng. Het Hof van Justitie hanteert met betrekking tot de niet-nakoming van implementatieverplichtingen een strenge toets. Een standaardoverweging is dan ook: “dat een lidstaat zich niet kan beroepen op nationale bepalingen, praktijken en situaties ter rechtvaardiging van de niet-nakoming van door een richtlijn voorgeschreven verplichtingen of termijnen ”(HvJ EG Zaak C-208/96, Commissie v. Belgie, Jur. 1997, p. I-5375). Zie hierover dan ook onderdeel 2.2.1b Geen rechtvaardiging van niet-nakoming.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018